Sửa lỗi font chữ khi chữ hoa tự động chuyển thành chữ thường trong Excel

by My Love

01/05/2020, 7:44 AM   |    01/05/2020, 7:44 AM   |    806   |    0

       Khi thực hiện đánh văn bản trong Excel, nếu bạn gặp trường hợp muốn đánh chữ hoa nhưng nó lại tự động chuyển thành chữ thường thì có thể làm theo hướng dẫn sau. Ví dụ của mình muốn đánh chữ "CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" thì nó lại thành "CộNG HòA Xà HỘi ChỦ NGHĩA ViỆT NAM"

       - Để khắc phục bạn vào File => Options => Proofing => AutoCorrect Options
       - Sau bỏ tích hai tính năng: Correct TWo INitial CapitalsCorrect accidental use of cAPS LOCK key là xong
 

- Chúc bạn thành công.
 

CÙNG CHUYÊN MỤC