Get-Content là lệnh lấy về nội dung của một tệp có trong đường dẫn được chỉ định. Đối với các tệp, nội dung được đọc từng dòng một và trả về một tập hợp các đối tượng, mỗi đối tượng đại diện cho một dòng nội dung.
14/09/2021, 9:06 AM    
Get-ComputerInfo lấy thông tin về hệ thống của máy tính bằng PowerShell
14/09/2021, 8:59 AM    
Get-Clipboard đơn giản là lấy được nội dung đang được copy trong bộ nhớ.
14/09/2021, 8:55 AM    
Get-ChildItem xem danh sách các thư mục, các tệp con của đường dẫn được chỉ định.
14/09/2021, 8:49 AM    
Debug Process gỡ lỗi một hoặc nhiều tiến trình process đang chạy trên máy tính. Bạn có thể chỉ định theo tên hoặc ID.
13/09/2021, 10:30 AM    
Lệnh Copy-Item thực hiện sao chép một tệp từ vị trí này sang vị trí khác được chỉ định. Có thể sao chép trong ổ đĩa hệ thống, nếu sao chép sang ổ đĩa khác có xác thực bảo mật sẽ có thể gặp lỗi.
13/09/2021, 10:24 AM    
Clear-RecycleBin xoá nội dung của thùng rác. Tương tự như xoá trên windows
13/09/2021, 10:08 AM    
Clear-ItemProperty xoá các giá trị của Property nhưng không xoá Property đó. Có thể sử dụng cmdlet này để xoá giá trị của một registry
13/09/2021, 10:03 AM    
Clear-item xoá nội dung củng một biến, alias nhưng không xoá các biến. Khác với Clear-Content là có tác dụng lên biến và alias thay vì lên các file.
13/09/2021, 10:00 AM    
Clear-Content xoá nội dung trong tệp tin được chỉ định, nhưng không xoá tệp tin đó. Kết quả là file vẫn tồn tại nhưng nó trống rỗng.
13/09/2021, 9:53 AM    
1 / 2
1
2
Trang 1 Trong tổng số 2 Trang