Get-ComputerInfo trong PowerShell

by Khánh Linh

14/09/2021, 8:59 AM   |    14/09/2021, 8:59 AM   |    1.1K   |    0

Get-ComputerInfo lấy thông tin về hệ thống của máy tính.


Ví dụ 1: Lấy tất cả thông tin hệ thống
 
Get-ComputerInfo


Ví dụ 2: Lấy thông tin về HĐH
 
Get-ComputerInfo -Property "os*"

hoặc chỉ lấy OsName
 
Get-ComputerInfo -Property "OsName"