JavaScript - BOM History trong Javascript

by My Love

28/03/2019, 10:05 AM   |    28/03/2019, 10:31 AM   |    669   |    0

      Khi bạn mở một tab browser và truy cập các trang web thì trình duyệt sẽ lưu lại lịch sử truy cập của bạn. Đối tượng history trong Javascript sẽ lưu trữ thông tin về lịch sử trong tab này cho đến khi bạn đóng tab lại. History cũng là một đối tượng của window và bạn cũng có thể viết mà không cần window ở trước :
window.history;
// hoặc là 
history;
Ta sẽ tìm hiểu một số thành phần trong history nhé :
Thuộc tính length
      Nếu bạn muốn lấy tổng số trang đã truy cập thì sử dụng length.
Ví dụ :
<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    <input type="button" value="Sum History" onclick="History()" />
    <script language="javascript">
      function History(){
        alert("Tổng số trang đã truy cập là :" + window.history.length);
      }
    </script>
  </body>
</html>
Phương thức back()
      Phương thức này giúp bạn quay lại trang trước. Viết như sau :
window.history.back();
Phương thức forward()
      Phương thức này giúp bạn đi tới trang tiếp sau khi đã back() lại. Viết như sau :
window.history.forward();
Phương thức go(number)
      Phương thức này giúp bạn đi tới trang nào đó theo số number. Nếu number số dương thì tức là đi tới trang tiếp theo cách trang hiện lại number trang.
Nếu number số âm thì tức là quay lại trang cách trang hiện tại number trang. Viết như sau :
// quay lại trang cách trang này 2 trang
window.history.go(-2);
// đi tới trang tiếp theo cách trang này 2 trang 
window.history.go(2);

Trên đây là một số thuộc tính và phương thức cơ bản của history, thông thường ta chỉ sử dụng back() và forward() thôi.