JavaScript - BOM Navigator trong Javascript

by My Love

28/03/2019, 4:23 PM   |    28/03/2019, 4:23 PM   |    628   |    0

      Đối tượng window navigator trong Javascript chưa tất cả các thông tin về trình duyệt của người dùng (client) đang sử dụng. Cú pháp được viết như sau :
window.navigator;
// hoặc
navigator;
Ta cùng tìm hiểu một số thuộc tính của navigator nhé :
Name Mô tả
appVersion Trả về phiên bản trình duyệt của người dùng
userAgent Trả về agent, gần giống với appVersion
cookieEnabled Kiểm tra cookie có bật hay không, trả về true hoặc false
appName Trả về tên của trình duyệt
appCodeName Trả về tên mã code của trình duyệt
product Trả về engine của trình duyệt
platform Kiểm tra hệ điều hành
language Kiểm tra ngôn ngữ của trình duyệt

Ví dụ : Bạn xem kết quả ví dụ dưới đây để thấy rõ hơn
<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      document.write("Version là : " + window.navigator.appVersion + "<br />");
      document.write("userAgent là : " + window.navigator.userAgent + "<br />");
      document.write("Trạng thái cookie là : " + window.navigator.cookieEnabled + "<br />");
      document.write("appName là : " + window.navigator.appName + "<br />");
      document.write("appCodeName là : " + window.navigator.appCodeName + "<br />");
      document.write("Engine là : " + window.navigator.product + "<br />");
      document.write("Hệ điều hành là : " + window.navigator.platform + "<br />");
      document.write("Ngôn ngữ là : " + window.navigator.language + "<br />");
    </script>
  </body>
</html>
Lưu ý : Khi sử dụng appVersion userAgent để kiểm tra phiên bản trình duyệt đôi lúc sẽ trả về kết quả sai lệch, nên việc kiểm tra này được khuyến cáo không nên sử dụng.
Ngoài ra bạn có thể kiểm tra xem trình duyệt có bật Java không bằng cách sử dụng phương thức javaEnabled() :
// trả về true nếu được kích hoạt, ngược lại sẽ trả về false
windown.navigator.javaEnabled();
Ví dụ :
<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      if(window.navigator.javaEnabled())
        document.write("Java đang được bật !");
      else
        document.write("Java đang tắt !");
    </script>
  </body>
</html>