Sửa lỗi SQL Server login failed for user 'administrator' 18456

by My Love

27/04/2021, 8:24 AM   |    27/04/2021, 8:24 AM   |    6.5K   |    0

       Trong quá trình làm việc với SQL Server nếu bạn gặp trường hợp không thể đăng nhập được vào SQL Server bằng cả quyền Windows lẫn 'sa' thì bạn có thể làm theo hướng dẫn trong video dưới đây. Lỗi này thường xảy ra khi bạn thay đổi tên của máy tính, các bước làm lần lượt như sau :

- Mở SQL Server Configuration Manager, đường dẫn tham khảo :
 
SQL Server 2016    C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc
SQL Server 2014    C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc
SQL Server 2012    C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc
SQL Server 2008    C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager10.msc


- Chọn mục SQL Server Services => Phải chuột vào SQL Server ( MSSQLSERVER) => Chọn Properties =>Chọn tab Startup Parameters
- Trong ô Specify a starup parameter thêm từ khóa -m sau đó nhấn Add => Apply => OK
- Khởi động lại MSSQLSERVER
- Mở SQL Server lại bằng quyền administrator,  lúc này bạn có thể kết nối được vào SQL Server bằng quyền administrator rồi
- Thêm tên đăng nhập trong phần Security => Logins => New Login của SQL
- Tắt SQL Server đi
- Vào lại SQL Server Configuration Manager xóa từ khóa -m lúc trước thêm vào đi.
- Quay lại mở Sql Server lên là đăng nhập được 

* Chi tiết bạn xem video dưới đây: