Hướng dẫn cấu hình Switch cisco 2960 cơ bản

by My Love

24/12/2021, 9:46 PM   |    25/12/2021, 7:07 AM   |    4.6K   |    0

       Trong series bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cấu hình các thiết bị Firewall, Router, Switch để xây dựng một mô hình mạng mức cơ bản cho cơ quan, doanh nghiệp của bạn nhé. Mô hình mạng cơ bản của chúng ta sẽ có Router và Switch như hình 1
Cấu hình Switch 2960 trong mô hình mạng cơ bản
Hình 1


1. Cấu hình Switch 2960 cơ bản


         Đúng ra chúng ta phải cấu hình từ Router đến Switch layer 3 rồi mới đến Switch 2960, tuy nhiên với mục đích là hướng dẫn các thiết lập cơ bản để bạn dễ hiểu thì nên bắt đầu từ SW 2960 trước. 

a. Đặt tên cho switch 

 
Switch>                        
// vào Mode User
Switch>enable                    
// vào Mode privileged
Switch#configure terminal            
//Vào mode config để cấu hình
Switch(config)#hostname Switch_01        
//Đặt tên là Switch_01
Switch_01(config)#enable password cisco    
//đặt password để truy cập switch. Mật khẩu cisco

b. Mở telnet:

Switch_01(config)#line vty 0 4            
//cho phép 5 phiên telnet
Switch_01(config-line)#password cisco    
// mật khẩu khi telnet
Switch_01(config-line)#login            
Switch_01(config-line)#exit    


c. Tạo các Vlan

- Trên SW1 ở đây ta tạo vlan 10 và 20:
Switch_01(config)#Vlan 10
Switch_01(config-vlan)#name Phong1
Switch_01(config-vlan)#exit
Switch_01(config)#Vlan 20
Switch_01(config-vlan)#name Phong2
Switch_01(config-vlan)#exit
 

d. Đặt địa chỉ cho Switch

- Đặt địa chỉ cho swtich ta nên đặt theo địa chỉ của Vlan quản trị (là Vlan mà có ở các switch lớp 2 và lớp 3). Giả sử ở đây dùng Vlan 10 là Vlan quản trị, địa chỉ switch_01 là 192.168.10.253 cho interface Vlan 10; các switch khác cũng đặt địa chỉ trên interface Vlan 10; Switch_core layer 3 là 192.168.10.254; switch_02 là 192.168.10.252 cứ như vậy.
 
Switch_01(config)#int vlan 10
Switch_01(config-if)#ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
Switch_01(config-if)#no shutdown 
Switch_01(config-if)#exit


d. Cấu hình cổng Trunk

- Cổng Trunk là đường kết nối giữa các switch. Cổng fa0/1 trên switch_01 kết nối với switch_core cổng fa0/2.
- Lưu ý: Khi cấu hình cổng Trunk trên cả 2 Switch và kết hợp với việc cấu hình VTP Server - Client thì các Switch sẽ học được các Vlan của nhau mà bạn không cần tạo Vlan trên Switch như bước trên nữa, chỉ cần tạo Vlan một lần trên Switch layer 3 thôi, lúc đó có Vlan rồi ta chỉ việc gán cổng vào Vlan thôi. Bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cấu hình VTP Server, VTP Client
 
Switch_01(config)#interface fa0/1
Switch_01(config-if)#switchport mode trunk 
Switch_01(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
Switch_01(config-if)#exit
Switch_01(config)#


e. Thêm cổng vào Vlan

- Thêm cổng vào Vlan
Switch_01(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch_01(config-if)#switchport access vlan 10
Switch_01(config-if)#switchport mode access 
Switch_01(config-if)#exit

- Thêm nhiều cổng vào Vlan
Switch_01(config)#interface range fastEthernet 0/2-10
Switch_01(config-if)#switchport access vlan 20
Switch_01(config-if)#switchport mode access 
Switch_01(config-if)#exit

- Cấu hình xong. Lưu các tham số.
Switch_01#write

- Với Switch thứ 2 các bạn cấu hình tương tự nhé, chỉ khác ta cấu hình Vlan 30 và 40.