Một số lệnh cấu hình Vlan cơ bản trên Swtich Sisco

by Khánh Linh

11/10/2021, 9:18 AM   |    11/10/2021, 9:18 AM   |    5.8K   |    0

       Bài viết này mình sẽ hướng dẫn một số lệnh cấu hình Vlan cơ bản trên thiết bị Switch Sisco như thêm sửa xóa Vlan, gán cổng vào Vlan ... chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Tạo mới Vlan trên Switch Sisco


- Để tạo mới Vlan ta dùng lệnh sau:
Switch#	Vlan database
Switch(vlan)#Vlan 10 name P10
Switch(vlan)#Vlan 20 name P20
Switch(vlan)#Vlan 30 name P30
+ Lệnh trên ta tạo 3 Vlan là 10,20,30 ứng với tên là P10, P20P30

- Ngoài ra bạn cũng có thể tạo Vlan theo cách khác như sau :
 

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name P20
Switch(config-vlan)#exit


2. Gán địa chỉ IP cho Vlan

 
Switch(config)#interface vlan 20
Switch(config-if)#ip address 172.10.20.253 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown 
Switch(config-if)#end


3. Gán cổng vào Vlan 

 
Switch(config)Interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#Switchport mode access vlan 10
Switch(config-if)#Exit
- Lệnh trên ta gán cổng Port f0/1 vào Vlan 10
 

4. Gán nhiều cổng, Port vào Vlan

 
Switch(config)interface range fastEthernet 0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode access 
Switch(config-if-range)#Switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#Exit
- Lệnh trên ta gán các cổng từ 1-5 vào Vlan 10 với lệnh range trên switch sisco.
 

5. Xem cấu hình Vlan


- Để xem các cấu hình Vlan đã được cài đặt ta dùng lệnh sau:
 
Switch(config)# show vlan
Hoặc lệnh :
Switch(config)#show vlan brief


6. Xóa một Vlan


- Nếu muốn xóa một Vlan nào đó đi ta làm như sau:
Switch#vlan database
Switch(vlan)# no vlan 10


7. Xóa tất cả cấu hình của Vlan trên Switch

 
Switch#delete flash:vlan.dat

Hoặc

Switch#delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
- Lênh trệ xóa tất cả cấu hình của Vlan trên switch
 

8. Xóa tất cả cấu hình đã cài đặt và các Vlan trên Switch

 
Switch#write erase 
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Switch#delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm] 
Switch#reload 
Proceed with reload? [confirm]