Tạo Vlan, cấu hình DHCP cho Switch Cisco Layer 3

by Khánh Linh

25/12/2021, 8:43 AM   |    25/12/2021, 9:15 AM   |    6.9K   |    0

       Tiếp theo trong mô hình mạng cơ bản, ta sẽ cấu hình Switch Layer 3 tạo các Vlan, DHCP cho các Vlan. Mô hình mạng có Switch Layer 3 thì việc tạo Vlan và cấp IP động ta sẽ cấu hình trên SW3, đồng thời ta có thể cấu hình VTP Server trên SW3 còn các SW2 cấu hình VTP Client để học các VLan của SW3.
Cấu hình DHCP cho Switch Layer 3
Hình 1

1. Thông tin cơ bản, hostname, Username, password

Switch(config)#hostname 
Switch(config)#hostname SW3-Core
SW3-Core(config)#username admin password admin@123


2. Thiết lập các cổng


- Gán IP cho cổng kết nối đến Router g0/1
- Các cổng f0/2, f0/3 kết nối đến 2 switch lớp 2 ta cấu hình cổng Trunk
SW3-Core(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SW3-Core(config-if)#no switchport 
SW3-Core(config-if)#ip address 172.10.10.253 255.255.255.0
SW3-Core(config-if)#ex
SW3-Core(config)#inter fastEthernet 0/2
SW3-Core(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 
SW3-Core(config-if)#switchport mode trunk 
SW3-Core(config-if)#ex
SW3-Core(config)#inter fastEthernet 0/3
SW3-Core(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 
SW3-Core(config-if)#switchport mode trunk
 

3. Tạo Vlan và cấu hình DHCP cho các Vlan

SW3-Core(config)#vlan 10
SW3-Core(config-vlan)#ex
SW3-Core(config)#vlan 20
SW3-Core(config-vlan)#ex
SW3-Core(config)#vlan 30
SW3-Core(config-vlan)#ex
SW3-Core(config)#vlan 40
SW3-Core(config-vlan)#ex
SW3-Core(config)#ip dhcp pool vlan10
SW3-Core(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
SW3-Core(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
SW3-Core(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW3-Core(dhcp-config)#ex
SW3-Core(config)#ip dhcp pool vlan20
SW3-Core(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
SW3-Core(dhcp-config)#default-router 192.168.20.254
SW3-Core(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW3-Core(dhcp-config)#ex
SW3-Core(config)#ip dhcp pool vlan30
SW3-Core(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
SW3-Core(dhcp-config)#default-router 192.168.30.254
SW3-Core(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW3-Core(dhcp-config)#ex
SW3-Core(config)#ip dhcp pool vlan40
SW3-Core(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
SW3-Core(dhcp-config)#default-router 192.168.40.254
SW3-Core(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW3-Core(dhcp-config)#ex
SW3-Core(config)#
- Như đoạn mã ở trên ta đã lần lượt tạo các Vlan 10, 20, 30, 40 và cấp DHCP cho các Vlan đó.
 

4. Cấu hình VTP Server - VTP Client


- Việc cấu hình VTP giúp các SW học được Vlan của SW3 mà ta không cần cấu hình lại Vlan, phù hợp với mô hình mạng rộng với nhiều thiết bị. Đoạn mã sau cấu hình VTP Server trên SW3

SW3-Core>en
SW3-Core#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW3-Core(config)#vtp mode server 
Device mode already VTP SERVER.
SW3-Core(config)#vtp version 2
SW3-Core(config)#vtp domain vnfree.net
Changing VTP domain name from NULL to vnfree.net
SW3-Core(config)#vtp password admin@123
Setting device VLAN database password to admin@123
SW3-Core(config)#


Bạn có thể xem thêm cách cấu hình VTP TẠI ĐÂY.